திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

உ திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். சாரு. - பொன்னனையாளுக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல்,* வரும் பொருள்களும் போதுதின் தாக்க னருட்சித்து தென்னவனட் டினியமனோ கரமார் தொல்லைத் தென்றிருப்பூ வணநகர்வாழ் பதியி லாரில், பொன்னனையா னென்பாளோர் பூவை யாடற் பூவையர் த சிலகமக வேள் பண் டார, மன்னியகா முகர்கொ டுக்கும் பொருளனைத்தும் வருத்தொண்டர்க் கறு சுவை:பி னமுதுசெய் விக், தின்னல்கெ.... முன்னொருகா லிருக்கு நாளி விறைவனுருத் தாபிப்பா னெண்ணி னாளால். நித்தனரு ளானமது நினைவிங் சொல்லை நிறைவுறு மென் றுறுதி பட நினைந்து கொண்டு, சித்தம் வருஞ் சிற்பர்களான் மெழுகு சாத்தி யிருந்தவ டான் வரும்', 'பாருள்கள் சிவனை நீங்காப், பத்சருயர் பூச னைக் கே போதி னல்லாற் பரம ஆக்குப் போதுகின்ற தில்லை யென்று, 3 புக்தியழுங் குறாளுங் கண்டி ரங்கிப் புகழ்ச்சொக்க னருட்சித்த னாகி வந்தான். ாே ! - மனையிடை யமுது செய்வான் வந்தவொண் டொண்டர் நாப்பண் இனியற வனைந்த சித்தன் றொண்பைப் பூசை செய்வான் நனவட வசைசு மந்த தனியிடை யிடைய வந்த வனநடை மாதை நோக்கி யருள்பட முறுவல் கூர்ந்தான். (ஈ) ஆங்கவ டானுந் தன்க ணணையமேல் வைத்த கண்ணி னீங்கருங் கருணை கண்டுட் புகுந்தன ணிறைவு செய்தே பூங்கழற் றொண்டர் துய்த்துப் போகவும் போகா னாகி யோங்குகூ டத்தி ருந்தா னுயர்ந்தமோத் திசைக்கோ லூன்றி, (ச) தேற்றுதா தியர்கள் கண்டு சென்று நா யகியே யாரும் போற்றவீற் றிருந்த சித்தர் போயினாரில்லை யென்ன வேற்றருங் கண்ணாண் மிக்க விருப்பொடுஞ் சார்ந்திறைஞ்சிச் சாற்றுவா ளிறைவன் முனோ வறிகிலேன் நமியே 8னென்றாள். (ரு) க, பதிலோர் - உருத்திரகணி கமார்; ''உருத்திர கணிகைமாராம், பதி யிலார்'' (பெரிய, தடுத்தாட், கக,) இறைவன் - திருப்பூவண முடையார். உ. பாமலுக்கு - சிவபொரியான் திருவுருவமைத்தற்கு. காளும் புத்தி அமுங்கும், கூ, தனி .. பொள்னனை யாளுடைய துன்பம்: 10. சி. துய்த்து உண்டு. "பூவல மதனிற் பொலிக்கிருத்தளித், தவா மேனி காட்டிய தொன்மையும்'' (தருவர், கீர்த்தி, 60 - நிக.) {9 - ம்.) 1 அறுதிபட' 'முற்சர் பியரான்' 'புத்தியழுக்குதல்கண்டம் கிரக்கிமிக்க புகழ்' 4 'வத்தசித்தன்' 'கமழ் தொண்டர் வந்து 6 மாத்திரையு மூன்றி' வியப்பொடும்' 'ேனும்மை
திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . சாரு . - பொன்னனையாளுக்கு அருள்புரிந்த திருவிளையாடல் * வரும் பொருள்களும் போதுதின் தாக்க னருட்சித்து தென்னவனட் டினியமனோ கரமார் தொல்லைத் தென்றிருப்பூ வணநகர்வாழ் பதியி லாரில் பொன்னனையா னென்பாளோர் பூவை யாடற் பூவையர் சிலகமக வேள் பண் டார மன்னியகா முகர்கொ டுக்கும் பொருளனைத்தும் வருத்தொண்டர்க் கறு சுவை : பி னமுதுசெய் விக் தின்னல்கெ . . . . முன்னொருகா லிருக்கு நாளி விறைவனுருத் தாபிப்பா னெண்ணி னாளால் . நித்தனரு ளானமது நினைவிங் சொல்லை நிறைவுறு மென் றுறுதி பட நினைந்து கொண்டு சித்தம் வருஞ் சிற்பர்களான் மெழுகு சாத்தி யிருந்தவ டான் வரும் ' ' பாருள்கள் சிவனை நீங்காப் பத்சருயர் பூச னைக் கே போதி னல்லாற் பரம ஆக்குப் போதுகின்ற தில்லை யென்று 3 புக்தியழுங் குறாளுங் கண்டி ரங்கிப் புகழ்ச்சொக்க னருட்சித்த னாகி வந்தான் . ாே ! - மனையிடை யமுது செய்வான் வந்தவொண் டொண்டர் நாப்பண் இனியற வனைந்த சித்தன் றொண்பைப் பூசை செய்வான் நனவட வசைசு மந்த தனியிடை யிடைய வந்த வனநடை மாதை நோக்கி யருள்பட முறுவல் கூர்ந்தான் . ( ) ஆங்கவ டானுந் தன்க ணணையமேல் வைத்த கண்ணி னீங்கருங் கருணை கண்டுட் புகுந்தன ணிறைவு செய்தே பூங்கழற் றொண்டர் துய்த்துப் போகவும் போகா னாகி யோங்குகூ டத்தி ருந்தா னுயர்ந்தமோத் திசைக்கோ லூன்றி ( ) தேற்றுதா தியர்கள் கண்டு சென்று நா யகியே யாரும் போற்றவீற் றிருந்த சித்தர் போயினாரில்லை யென்ன வேற்றருங் கண்ணாண் மிக்க விருப்பொடுஞ் சார்ந்திறைஞ்சிச் சாற்றுவா ளிறைவன் முனோ வறிகிலேன் நமியே 8னென்றாள் . ( ரு ) பதிலோர் - உருத்திரகணி கமார் ; ' ' உருத்திர கணிகைமாராம் பதி யிலார் ' ' ( பெரிய தடுத்தாட் கக ) இறைவன் - திருப்பூவண முடையார் . . பாமலுக்கு - சிவபொரியான் திருவுருவமைத்தற்கு . காளும் புத்தி அமுங்கும் கூ தனி . . பொள்னனை யாளுடைய துன்பம் : 10 . சி . துய்த்து உண்டு . பூவல மதனிற் பொலிக்கிருத்தளித் தவா மேனி காட்டிய தொன்மையும் ' ' ( தருவர் கீர்த்தி 60 - நிக . ) { 9 - ம் . ) 1 அறுதிபட ' ' முற்சர் பியரான் ' ' புத்தியழுக்குதல்கண்டம் கிரக்கிமிக்க புகழ் ' 4 ' வத்தசித்தன் ' ' கமழ் தொண்டர் வந்து 6 மாத்திரையு மூன்றி ' வியப்பொடும் ' 'ேனும்மை